Hyvä tietää

OSOITE- JA YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Ilmoita toimistoomme muutoksista yhteystiedoissasi.

 

TIEDOTUS

Tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista toimiston ilmoitustaululla, tiistain ja torstain Pohjalaisessa ja Vasabladetissa sekä Vaasan Ikkunassa.

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT MUUTTUIVAT

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä fyysisesti vammainen tai toimintaesteinen henkilö, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta muistutuksesta huolimatta kyseisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

 

INVALIDILIITON PUHELINNEUVONTA

Invalidiliiton neuvontapalvelu vastaa ti ja to klo 13-17 numerossa 0200 1234.

Asiantuntijat vastaavat myös sähköpostitse lähetettyihin kysymyksiin: neuvot@invalidiliitto.fi

Voit kysyä vammaisuuteen, vammaispalveluihin, esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä vammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnan piiriin eivät kuulu avioerot, testamentit, perunkirjoitukset ja rajariidat.

 

JÄRJESTÖVAKUUTUS

Invalidliiton järjestövakuutus on vaihtunut Pohjolasta LähiTapiolaan. Yhdistysten varsinaiset jäsenet ovat vakuutettuja osallistuessaan Invalidiliiton tai jäsenyhdistyksen järjestämään toimintaan ja matkoihin. Mukana oleva henkilökohtainen omaisuus on myös vakuutettu.

 

 

TIETOSUOJASELOSTE EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

 

1.REKISTERIN PITÄJÄ

Vaasanseudun Invalidit – Vasanejdens Invalider ry
Korsholmanpuistikko 25, 65100 Vaasa
Puhelin 06 318 2220, toimisto@vaasaninvalidit.net
 

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toimistonhoitaja Maiko Meriruoho

Korsholmanpuistikko 25, 65100 Vaasa
Puhelin 06 318 2220, toimisto@vaasaninvalidit.net
 

3.REKISTERIN NIMI

Vaasanseudun Invalidit – Vasanejdens Invalider ry:n jäsenrekisteri

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 • Ylläpitää rekisteröityjen yhteystietoja
 • Kirjata ensisijaiset diagnoosi- ja apuvälinetiedot liittymishetkellä
 • Laskuttaa jäsenten jäsenmaksut
 • Mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset
 • Yhteydenpito jäsenistöön
 • Ylläpitää lehtirekisteriä  
 • Tilastotieto toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä varten
 • Muut yhdistyksen toimintaan liittyvät tarkoitukset kuten matkat ja kurssit  

5.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, vamma tai diagnoosi ja apuvälinetieto, luottamustoimet, laskuluettelo, muut mahdolliset tiedot
 • Jäsenyyden kuluessa kertynyt tieto henkilötietojen käsittelyn tarkoitus-kohdan asioista

6.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Rekisteröityjen itse antama tieto

7.TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsenten nimi, osoite, (sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja syntymäaika tallennetaan Invalidiliitto ry:n henkilötietorekisteriin. Tietoja käytetään It-lehden tilaajarekisterissä, järjestövakuutuksen vakuutettujen rekisterissä, liittovaalien yhteydessä äänioikeutettujen rekisterissä, jäsenkorttien postitusrekisterissä, jäsenlaskutuksessa sekä Invalidiliiton yhteydenpidossa jäseniin.

Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisesti muita rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille.

8.TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLILLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot vaativat henkilön suostumuksen tietojen tallentamiseen. Yhdistyksen jäsenyys oikeuttaa nimi- ja kotipaikkatietojen tallentamisen.

Lisäksi rekisteröity antaa 25.5.2018 alkaen kutakin tiettyä tarkoitusta varten erillisen suostumuksensa tietojen tallentamiseen joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat oikeutettuja asianmukaisesti käsittelemään vain käyttöoikeuden saaneet, jäsenyhdistyksen tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioista vastaava/t.

Rekisteritietoja säilytetään niin kauan kunnes rekisteröity itse pyytää poistamaan häntä koskevat jäsentiedot rekisteristä tai jäsenyyden katsotaan muuten päättyneen, ellei jokin velvollisuus lain, viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn johdosta pakota näitä tietoja pidempään säilyttämään.

10.REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS

Tiedot tallennetaan Kehätieto Oy:n toimittamaan Kilta jäsenrekisteriin. Paperisten hakemusten ja suostumusten tiedot siirretään jäsenrekisteriin. Tallennuksen jälkeen papereita säilytetään, kuten henkilökohtaisia arkaluontoisia tietoja sisältävät dokumentit lain mukaan tulee säilyttää, jäsenyyden ajan.  

Järjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeus päätetään henkilön siirtyessä pois tehtävästä. 

11.REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Tietosuojaseloste on saatavilla

 • Vaasanseudun Invalidit – Vasanejdens Invalider ry:n kotisivulla
 • Yhdistyksen toimistolla  
 • pyydettäessä tietosuojasta vastaavalta henkilöltä postitettuna tai sähköpostitse

12.TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti oman jäsenyhdistyksensä yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti käymällä tai toimittamalla kirjallinen rekisteritietojen tarkastuspyyntö oman jäsenyhdistyksensä yhteyshenkilölle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tiedot luovutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen todistus.

Tarkastusoikeuttaan käyttämään pyrkinyt voi vielä asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi ja arvioitavaksi saatuaan kirjallisesti perustellun epäämistodistuksen. Tietosuojavaltuutetun käsittely on maksuton kerran vuodessa, muuten peritään tarkastuksesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu.

13.OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ilman aiheetonta viivettä. Vaatimus henkilötietojen korjaamisesta pyydetään toimittamaan sähköpostitse yhteyshenkilölle toimittamalla kirjallinen rekisteritietojen korjaamisvaatimus.

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon viivytyksettä. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen korjaamisesta päättää rekisterinpitäjä.  

14.MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn suostumusta tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.